021-22664813   |  021-22664702

دپارتمان دعاوی دولتی گروه حقوقی گرشا

دپارتمان دعاوی دولتی

تیم وکلای مجرب گروه حقوقی گرشا آماده ارائه خدمت برای شما می‌باشند.
جهت دریافت مشاوره می‌توانید همین الان با کارشناسان ما ارتباط بگیرید.

در نظام حقوقی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت تضییع حقوق خود در اثر تصمیمات یا اقدامات دستگاه های دولتی، می‌توانند به مراجع ذیصلاح مراجعه و طرح دعوا کنند. دعاوی این اشخاص علیه دستگاه های دولتی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: دعاوی مبتنی بر تضییع حقوق و دعاوی مبتنی بر ابطال بخشنامه ها و آیین نامه ها.

دعاوی دولتی مبتنی بر تضییع حقوق

این دسته از دعاوی زمانی مطرح می‌شوند که شخص حقیقی یا حقوقی مدعی باشد که در اثر تصمیم یا اقدام یک دستگاه دولتی، حقی از وی تضییع شده است. مصادیق این نوع دعاوی بسیار متنوع بوده و شامل موارد ذیل می‌شود:

 • دعاوی مربوط به ابطال مصوبات و اقدامات اداری: این دعاوی شامل اعتراض به بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل های دولتی، توقف یا لغو مجوز، انحلال شرکت، جریمه نقدی و … می‌شود.
 • دعاوی مربوط به استخدام: این دعاوی شامل اعتراض به نتایج آزمون استخدامی، عدم استخدام، اخراج، مطالبه حقوق، اضافه کار، پاداش و … می‌شود.
 • دعاوی مربوط به قراردادهای اداری: این دعاوی شامل دعاوی ناشی از فسخ یا انفساخ قرارداد، مطالبه خسارت، غرامت، الزام به انجام تعهدات، مطالبه وجه و … می‌شود.
 • دعاوی مربوط به اموال عمومی: این دعاوی شامل دعاوی مربوط به بیت المال (اراضی ملی، منابع طبیعی، انفال و …) و دعاوی مربوط به اموال دولتی (تملک، تصرف، واگذاری و …) می‌شود.
 • دعاوی مربوط به اشخاص حقوقی: این دعاوی شامل دعاوی مربوط به تاسیس، انحلال و اداره اشخاص حقوقی (ثبت شرکت، موسسه و …) و دعاوی مربوط به تعهدات و قراردادهای اشخاص حقوقی (ورشکستگی، ضمان و …) می‌شود.
 • دعاوی مربوط به شهرداری ها: این دعاوی شامل دعاوی مربوط به پروانه ساختمانی (صدور، تمدید، ابطال و …) و دعاوی مربوط به عوارض و تراکم (مطالبه عوارض، اعتراض به نرخ عوارض و …) می‌شود.
 • دعاوی مربوط به مالیات: این دعاوی شامل دعاوی مربوط به تشخیص و مطالبه مالیات (اعتراض به برگ تشخیص، تقسیط مالیات و …) و دعاوی مربوط به جرایم مالیاتی (بخشودگی جرایم، اعاده دادرسی و …) می‌شود.
 • دعاوی مربوط به تامین اجتماعی: این دعاوی شامل دعاوی مربوط به مستمری بازنشستگی (برقراری، افزایش و قطع مستمری) و دعاوی مربوط به غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری (مطالبه غرامت و …) می‌شود.
 • دعاوی مربوط به دیوان محاسبات: این دعاوی شامل دعاوی مربوط به ردیف های بودجه (اعتراض به ردیف های بودجه و …) و دعاوی مربوط به حسابرسی (اعتراض به گزارش حسابرسی و …) می‌شود.

دعاوی دولتی مبتنی بر ابطال بخشنامه ها و آیین نامه ها

این دسته از دعاوی زمانی مطرح می‌شوند که شخص حقیقی یا حقوقی مدعی باشد که یک بخشنامه یا آیین نامه دولتی خلاف قانون یا شرع است و خواهان ابطال آن است. مصادیق این نوع دعاوی شامل موارد ذیل می‌شود:

 • دعاوی مربوط به مغایرت با قانون: این دعاوی شامل مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با قوانین عادی می‌شود.
 • دعاوی مربوط به عدم رعایت تشریفات قانونی: این دعاوی شامل عدم رعایت اصول و قواعد عمومی حاکم بر تصویب بخشنامه ها و آیین نامه ها و عدم رعایت تشریفات خاص مقرر در قانون برای تصویب بخشنامه ها و آیین نامه ها می‌شود.

خدمات حقوقی دعاوی دولتی

تیم وکلای مجرب گروه حقوقی گرشا آماده ارائه خدمت برای شما می‌باشند.
جهت دریافت مشاوره می‌توانید همین الان با کارشناسان ما ارتباط بگیرید.

Whatsapp
سلام، چطور می‌توانیم در خدمت شما باشیم؟
سلام، چطور می‌توانیم درخدمت شما باشیم؟

Hello, How can we help you?